seria Agricultura, Alimentaria, Piscaria et Zootechnica

Wydanie 304(26) 2013

Oryginalne prace twórcze

Zróżnicowanie zbiorowisk roślinnych na obszarze wyrobiska "Krzynka" 

Ignacy Kutyna, Grażyna Lachowicz, Katarzyna Malinowska

Ocena oddziaływania odpadów paleniskowych oraz kompostu z osadu ściekowego na zawartość mikroskładników w glebie po uprawie ślazowca pensylwańskiego 

Ewa Możdżer, Edward Krzywy

Abstrakt. Doświadczenie jednoczynnikowe przeprowadzono w latach 2008–2010 w Stacji Oceny Odmian w Szczecinie – Dąbiu. Gleba na której założono doświadczenie wytworzona jest z piasku gliniastego lekkiego (pgl). Pod względem składu granulometrycznego zalicza się ją do kategorii gleb lekkich, kompleksu przydatności rolniczej IV b, żytniego dobrego (5). W doświadczeniu użyto odpadu paleniskowego w postaci popiołu z węgla brunatnego oraz kompostu wyprodukowanego z udziałem komunalnego osadu ściekowego metodą GWDA. W obu odpadach popiele z węgla brunatnego oraz osadzie ściekowym użytym do produkcji kompostu nie stwierdzono przekroczenia norm dla metali ciężkich określonych w przepisach ministerialnych. Schemat badań obejmował sześć obiektów nawozowych. Rośliną testową był ślazowiec pensylwański (Sida Hermaphrodita Rusby). Istotne zwiększenie zawartości ogólnej miedzi, manganu i niklu w glebie stwierdzono na obiektach III, IV i VI w porównaniu z obiektami nawożonymi węglanem wapnia lub popiołem z węgla brunatnego w dawce odpowiadającej –1 1,5 Mg CaO - ha (obiekty I i II). Nawożenie organiczne z popiołem z węgla brunatnego przyczyniło się do wzrostu zawartość form kadmu, miedzi, manganu, ołowiu i cynku –3 rozpuszczalnych w mol - dm HCl w porównaniu z obiektem nawożonym wyłącznie węglanem wapnia oraz zawartością wyjściową. W stosunku do zawartości wyjściowej zmalała zawartość –3

Wpływ cięcia i mulczowania na plonowanie i jakość owoców winorośli odmiany Regent 

Ireneusz Ochmian, Józef Grajkowski, Piotr Chełpiński, Roman Strzelecki

Porównanie jakości owoców trzech odmian porzeczki czarnej (Ribes nigrum L.) w zależności od ich wielkości 

Ireneusz Ochmian, Agnieszka Dobrowolska, Roman Strzelecki, Karolina Kozos