Agricultura, Alimentaria, Piscaria et Zootechnica

Wydanie 304(26) 2013

Oryginalne prace twórcze

Zróżnicowanie zbiorowisk roślinnych na obszarze wyrobiska "Krzynka" 

Ignacy Kutyna, Grażyna Lachowicz, Katarzyna Malinowska

Ocena oddziaływania odpadów paleniskowych oraz kompostu z osadu ściekowego na zawartość mikroskładników w glebie po uprawie ślazowca pensylwańskiego 

Ewa Możdżer, Edward Krzywy

Abstrakt. Doświadczenie jednoczynnikowe przeprowadzono w latach 2008–2010 w Stacji Oceny Odmian w Szczecinie – Dąbiu. Gleba na której założono doświadczenie wytworzona jest z piasku gliniastego lekkiego (pgl). Pod względem składu granulometrycznego zalicza się ją do kategorii gleb lekkich, kompleksu przydatności rolniczej IV b, żytniego dobrego (5). W doświadczeniu użyto odpadu paleniskowego w postaci popiołu z węgla brunatnego oraz kompostu wyprodukowanego z udziałem komunalnego osadu ściekowego metodą GWDA. W obu odpadach popiele z węgla brunatnego oraz osadzie ściekowym użytym do produkcji kompostu nie stwierdzono przekroczenia norm dla metali ciężkich określonych w przepisach ministerialnych. Schemat badań obejmował sześć obiektów nawozowych. Rośliną testową był ślazowiec pensylwański (Sida Hermaphrodita Rusby). Istotne zwiększenie zawartości ogólnej miedzi, manganu i niklu w glebie stwierdzono na obiektach III, IV i VI w porównaniu z obiektami nawożonymi węglanem wapnia lub popiołem z węgla brunatnego w dawce odpowiadającej –1 1,5 Mg CaO - ha (obiekty I i II). Nawożenie organiczne z popiołem z węgla brunatnego przyczyniło się do wzrostu zawartość form kadmu, miedzi, manganu, ołowiu i cynku –3 rozpuszczalnych w mol - dm HCl w porównaniu z obiektem nawożonym wyłącznie węglanem wapnia oraz zawartością wyjściową. W stosunku do zawartości wyjściowej zmalała zawartość –3

Wpływ cięcia i mulczowania na plonowanie i jakość owoców winorośli odmiany Regent 

Ireneusz Ochmian, Józef Grajkowski, Piotr Chełpiński, Roman Strzelecki

Porównanie jakości owoców trzech odmian porzeczki czarnej (Ribes nigrum L.) w zależności od ich wielkości 

Ireneusz Ochmian, Agnieszka Dobrowolska, Roman Strzelecki, Karolina Kozos