seria Agricultura, Alimentaria, Piscaria et Zootechnica

Procedura wydawnicza i zasady etyczne czasopisma
Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis
Agricultura, Alimentaria, Piscaria et Zootechnica
(FoliaAAPZ)


W cytowaniach prosimy stosować przykładowy skrót:

Folia Pomer. Univ. Technol. Stetin. Agric., Aliment., Pisc., Zootech. 302 (25), 20–25.Redakcja czasopisma naukowego Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis Agricultura, Alimentaria, Piscaria et Zootechnica kieruje się zasadami określonymi przez COPE – Committee on Publication Ethics (Komitet ds. Etyki Publikacyjnej). Realizacja zasad COPE obejmuje następujące zagadnienia:

I. Polityka etyczna redakcji

 • Stosowana polityka redakcyjna jest niezależna w stosunku do właściciela i wydawcy.
 • Decyzje o przyjęciu materiału do druku są podejmowane przez Kolegium Redakcyjne. Redakcja dokłada wszelkich starań, aby zasady kwalifikowania artykułów do druku były transparentne i zależały wyłącznie od jakości naukowej publikowanych danych.
 • Przy podejmowaniu decyzji o przyjęciu artykułu lub jego odrzuceniu Kolegium Redakcyjne bierze pod uwagę zgodność z tematyką czasopisma, oryginalność naukową oraz znaczenie i przydatność dla odbiorców czasopisma.
 • Redakcja dokłada starań, aby zapobiegać plagiatom, nadużyciom i publikowaniu fałszywych danych.

II. Powinności autorów

 • Na stronie internetowej (http://foliaaapz.zut.edu.pl/) są zamieszczone wskazówki dla autorów oraz zasady kwalifikacji artykułów do publikacji. Autorzy są zobowiązani zapoznania się z nimi i do przygotowania manuskryptu pracy zgodnie z wymaganiami czasopisma.
 • Autor/Autorzy składa oświadczenie, że przedłożony do publikacji tekst jest utworem oryginalnym, nie narusza praw osób trzecich, nie był nigdzie publikowany i został przygotowany samodzielnie. Wszelkie zapożyczenia, cytaty, tabele i komentarze do nich użyte w tekście powinny być opatrzone odpowiednimi przypisami W przypadku dwóch lub kilku autorów jednego artykułu autorzy określają własny wkład autorski w stosownym oświadczeniu. Działania typu „ghostwriting” i „guest authorship” są nieakceptowane.
 • Autor odpowiada za to, że wszystkie dane w artykule są prawdziwe i nie stanowią plagiatu. W przypadku opublikowania błędnych danych (gdy błąd został wykryty po publikacji artykułu), autor jest zobowiązany do odwołania nieprawdziwych wniosków oraz korekty błędów (np. poprzez publikację suplementu).

III. Zasady recenzowania tekstów

 • Artykuły nadesłane do publikacji w Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis Agricultura, Alimentaria, Piscaria et Zootechnica podlegają dwustopniowej procedurze recenzowania.
 • W pierwszej kolejności Redaktor Tematyczny dokonuje oceny formalnej pracy (w tym ocenę zgodność tematyki pracy z profilem czasopisma, ocenę kompletności manuskryptu w świetle wymogów czasopisma, oryginalności pracy). Autorzy są informowani o wyniku oceny formalnej i decyzji o odrzuceniu pracy lub skierowaniu jej do recenzji.
 • W odniesieniu do każdego tekstu recenzję merytoryczną sporządza niezależnie od siebie co najmniej dwóch recenzentów – uznanych specjalistów w dziedzinie, której dotyczy praca. Recenzenci pochodzą z ośrodków naukowych innych niż autorzy pracy.
 • W przypadku gdy recenzenci przedstawią sprzeczne opinie, istnieje możliwość powołania trzeciego recenzenta.
 • Redakcja stosuje procedurę recenzowania „double-blind peer review” (autorzy i recenzenci pozostają dla siebie wzajemnie anonimowi), co umożliwia uniknięcie konfliktu interesów.
 • Lista recenzentów współpracujących z czasopismem w danym roku jest zamieszczana w ostatnim numerze czasopisma wydanym w danym roku i publikowana na stronie internetowej. Lista obejmuje recenzentów prac zakwalifikowanych oraz odrzuconych.
 • Autor otrzymuje recenzje i jest zobowiązany do ustosunkowania się do niej oraz uwzględnienia krytycznych uwag.
 • Poprawiony tekst wraz z odpowiedziami na uwagi recenzentów autor ponownie wysyła do redakcji, po czym Kolegium Redakcyjne podejmuje ostateczną decyzję o przyjęciu bądź odrzuceniu tekstu, względnie skierowaniu go do ponownej recenzji.

IV. Kolegium Redakcyjne

 • Członkowie Kolegium Redakcyjnego (redaktorzy tematyczni, redaktor statystyczny) są specjalistami z różnych dyscyplin w dziedzinie nauk rolniczych i pokrewnych.
 • Do zadań członków Kolegium Redakcyjnego należy ocena wstępna artykułów, wybór recenzentów, ocena merytoryczności recenzji oraz decyzja o odrzuceniu lub zaakceptowaniu artykułu do opublikowania.
 • Członkowie Kolegium Redakcyjnego akceptują do druku wyłącznie teksty, co do których mają pełne przekonanie, że zawierają rzetelne, prawdziwe wyniki badań oraz informacje oparte na wiarygodnych źródłach.

V. Rada Naukowa

 • Rada Naukowa wspiera Komitet Redakcyjny w realizowaniu procedury wydawniczej. Na prośbę redaktorów tematycznych członkowie Rady Naukowej sami recenzują artykuły w ramach swoich specjalności lub sugerują wybór najlepszych recenzentów dla danej tematyki i wspierają redaktorów tematycznych przy ocenie merytorycznego charakteru otrzymanych recenzji. Doradzają redaktorom tematycznym przy analizowaniu odpowiedzi autorów na uwagi recenzentów i przy podejmowaniu ostatecznych decyzji o publikowaniu lub odrzuceniu pracy.
Folia Pomer. Univ. Technol. Stetin., Agric., Aliment., Pisc., Zootech.

ISSN 2081-1284; e-ISSN 2300-5378

MNiSW (2024): 40 pkt

DOI: 10.21005/AAPZ

License: CC-BY-NC 3.0 PL

Indeksowane przez:

ICV 2022: 100.00
ICV 2021: 100.00
ICV 2020: 100.00