seria Agricultura, Alimentaria, Piscaria et Zootechnica

Procedura wydawnicza i zasady etyczne czasopisma
Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis
Agricultura, Alimentaria, Piscaria et Zootechnica
(FoliaAAPZ)


W cytowaniach prosimy stosować przykładowy skrót:

Folia Pomer. Univ. Technol. Stetin. Agric., Aliment., Pisc., Zootech. 302 (25), 20–25.



Redakcja czasopisma naukowego Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis Agricultura, Alimentaria, Piscaria et Zootechnica kieruje się zasadami określonymi przez COPE – Committee on Publication Ethics (Komitet ds. Etyki Publikacyjnej). Realizacja zasad COPE obejmuje następujące zagadnienia:

I. Polityka etyczna redakcji

 • Stosowana polityka redakcyjna jest niezależna w stosunku do właściciela i wydawcy.
 • Decyzje o przyjęciu materiału do druku są podejmowane przez Kolegium Redakcyjne. Redakcja dokłada wszelkich starań, aby zasady kwalifikowania artykułów do druku były transparentne i zależały wyłącznie od jakości naukowej publikowanych danych.
 • Przy podejmowaniu decyzji o przyjęciu artykułu lub jego odrzuceniu Kolegium Redakcyjne bierze pod uwagę zgodność z tematyką czasopisma, oryginalność naukową oraz znaczenie i przydatność dla odbiorców czasopisma.
 • Redakcja dokłada starań, aby zapobiegać plagiatom, nadużyciom i publikowaniu fałszywych danych.

II. Powinności autorów

 • Na stronie internetowej (http://foliaaapz.zut.edu.pl/) są zamieszczone wskazówki dla autorów oraz zasady kwalifikacji artykułów do publikacji. Autorzy są zobowiązani zapoznania się z nimi i do przygotowania manuskryptu pracy zgodnie z wymaganiami czasopisma.
 • Autor/Autorzy składa oświadczenie, że przedłożony do publikacji tekst jest utworem oryginalnym, nie narusza praw osób trzecich, nie był nigdzie publikowany i został przygotowany samodzielnie. Wszelkie zapożyczenia, cytaty, tabele i komentarze do nich użyte w tekście powinny być opatrzone odpowiednimi przypisami W przypadku dwóch lub kilku autorów jednego artykułu autorzy określają własny wkład autorski w stosownym oświadczeniu. Działania typu „ghostwriting” i „guest authorship” są nieakceptowane.
 • Autor odpowiada za to, że wszystkie dane w artykule są prawdziwe i nie stanowią plagiatu. W przypadku opublikowania błędnych danych (gdy błąd został wykryty po publikacji artykułu), autor jest zobowiązany do odwołania nieprawdziwych wniosków oraz korekty błędów (np. poprzez publikację suplementu).

III. Zasady recenzowania tekstów

 • Artykuły nadesłane do publikacji w Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis Agricultura, Alimentaria, Piscaria et Zootechnica podlegają dwustopniowej procedurze recenzowania.
 • W pierwszej kolejności Redaktor Tematyczny dokonuje oceny formalnej pracy (w tym ocenę zgodność tematyki pracy z profilem czasopisma, ocenę kompletności manuskryptu w świetle wymogów czasopisma, oryginalności pracy). Autorzy są informowani o wyniku oceny formalnej i decyzji o odrzuceniu pracy lub skierowaniu jej do recenzji.
 • W odniesieniu do każdego tekstu recenzję merytoryczną sporządza niezależnie od siebie co najmniej dwóch recenzentów – uznanych specjalistów w dziedzinie, której dotyczy praca. Recenzenci pochodzą z ośrodków naukowych innych niż autorzy pracy.
 • W przypadku gdy recenzenci przedstawią sprzeczne opinie, istnieje możliwość powołania trzeciego recenzenta.
 • Redakcja stosuje procedurę recenzowania „double-blind peer review” (autorzy i recenzenci pozostają dla siebie wzajemnie anonimowi), co umożliwia uniknięcie konfliktu interesów.
 • Lista recenzentów współpracujących z czasopismem w danym roku jest zamieszczana w ostatnim numerze czasopisma wydanym w danym roku i publikowana na stronie internetowej. Lista obejmuje recenzentów prac zakwalifikowanych oraz odrzuconych.
 • Autor otrzymuje recenzje i jest zobowiązany do ustosunkowania się do niej oraz uwzględnienia krytycznych uwag.
 • Poprawiony tekst wraz z odpowiedziami na uwagi recenzentów autor ponownie wysyła do redakcji, po czym Kolegium Redakcyjne podejmuje ostateczną decyzję o przyjęciu bądź odrzuceniu tekstu, względnie skierowaniu go do ponownej recenzji.

IV. Kolegium Redakcyjne

 • Członkowie Kolegium Redakcyjnego (redaktorzy tematyczni, redaktor statystyczny) są specjalistami z różnych dyscyplin w dziedzinie nauk rolniczych i pokrewnych.
 • Do zadań członków Kolegium Redakcyjnego należy ocena wstępna artykułów, wybór recenzentów, ocena merytoryczności recenzji oraz decyzja o odrzuceniu lub zaakceptowaniu artykułu do opublikowania.
 • Członkowie Kolegium Redakcyjnego akceptują do druku wyłącznie teksty, co do których mają pełne przekonanie, że zawierają rzetelne, prawdziwe wyniki badań oraz informacje oparte na wiarygodnych źródłach.

V. Rada Naukowa

 • Rada Naukowa wspiera Komitet Redakcyjny w realizowaniu procedury wydawniczej. Na prośbę redaktorów tematycznych członkowie Rady Naukowej sami recenzują artykuły w ramach swoich specjalności lub sugerują wybór najlepszych recenzentów dla danej tematyki i wspierają redaktorów tematycznych przy ocenie merytorycznego charakteru otrzymanych recenzji. Doradzają redaktorom tematycznym przy analizowaniu odpowiedzi autorów na uwagi recenzentów i przy podejmowaniu ostatecznych decyzji o publikowaniu lub odrzuceniu pracy.
Folia Pomer. Univ. Technol. Stetin., Agric., Aliment., Pisc., Zootech.

ISSN 2081-1284; e-ISSN 2300-5378

MEiN (2021): 40 pkt

DOI: 10.21005/AAPZ

License: CC-BY-NC 3.0 PL

Indeksowane przez:

ICV 2021: 100.00
ICV 2020: 100.00
ICV 2019: 100.00