seria Agricultura, Alimentaria, Piscaria et Zootechnica

Deklaracja dostępności strony Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis seria Agricultura, Alimentaria, Piscaria et Zootechnica
Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis seria Agricultura, Alimentaria, Piscaria et Zootechnica Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie.

 • Data publikacji strony internetowej: 2017-04-19
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-03-07

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Nie dla każdego obrazu zapewniona została alternatywa w postaci tekstu
 • Nie wszędzie zachowany jest odpowiedni kontrast tekstu do tła
 • Tabele nie posiadają poprawnie zadeklarowanych nagłówków
 • Brak poprawnej deklaracji języka strony
 • Brak deklaracji o zmianie języka strony w kodzie źródłowym
 • Brak jednoznacznych tytułów stron
 • Nagłówki nie są użyte w odpowiedniej hierarchii
 • Brak widocznego fokusa
 • Brak mapy strony
 • Brak skip linków
 • Dokumenty Word i PDF zamieszczone na stronie nie są dostępne cyfrowo

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2021-01-25
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2023-03-07

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Paweł Majewski, pawel.majewski@zut.edu.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 91 449 47 60. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Folia Pomer. Univ. Technol. Stetin., Agric., Aliment., Pisc., Zootech.

ISSN 2081-1284; e-ISSN 2300-5378

MNiSW (2024): 40 pkt

DOI: 10.21005/AAPZ

License: CC-BY-NC 3.0 PL

Indeksowane przez:

ICV 2022: 100.00
ICV 2021: 100.00
ICV 2020: 100.00