seria Agricultura, Alimentaria, Piscaria et Zootechnica

Wydanie 307(28) 2013

Oryginalne prace twórcze

Użytkowanie mięsne bawołów wodnych (Bubalus bubalis) 

Ewa Chociłowicz

Abstrakt. W ostatnich latach wraz ze wzrostem zainteresowania rolnictwem proekologicznym wzrosło zainteresowanie tym gatunkiem zwierzat. Swiatowa produkcja miesa bawolego wynosi 4,9 mln t rocznie. Przyrosty dzienne bawołów wodnych, uzytkowanych w kierunku miesnym, wynosza srednio 0,772 kg. Zwierzeta ubijane sa w wieku 16–18 miesiecy. Bawola wołowina jest porównywalna, pod wzgledem cech fizykochemicznych, sensorycznych oraz wartosci odzywczej, z miesem bydła domowego. U bawołów nie stwierdzono do tej pory BSE (ang. Bovine Spongiform Encephalopathy) – gabczastego zwyrodnienia mózgu.

Związek polimorfizmu kappa-kazeiny (CASK) z użytkowością mleczną krów pierwiastek 

Barbara Cioch, Ewa Chociłowicz, Małgorzata Szewczuk, Ewa Czerniawska-Piątkowska

Abstrakt. Przeprowadzone badania dotyczyły ustalenia zależności pomiędzy polimorfizmem kappa-kazeiny a cechami użytkowości mlecznej 339 krów pierwiastek rasy polskiej holsztyńsko- -fryzyjskiej odmiany czarno-białej. Genotypy kappa-kazeiny (CASK) oznaczono metodą PCR A (ang. Polymerase Chain Reaction). Stwierdzono, że allel CASK występował częściej niż allel B CASK w pierwszej 305-dniowej laktacji krów (0,831 A, 0,169 B). W badanej populacji przeważały homozygoty CASK AA (70,21%), w odniesieniu do heterozygot CASK AB (25,84%) i homozygot CASK BB (3,95%). Najwyższą wydajność mleka, tłuszczu i białka stwierdzono

Ochrona żubra i jego egzystencja w świecie człowieka 

Weronika Gajdka, Ewa Czerniawska-Piątkowska

Abstrakt. Żubr to gatunek, którego istnienie wiązało się z prawdopodobieństwem całkowitego wyginięcia. Egzystencja żubra nierozerwalnie związa versity of Technology, Szczecin, Poland na jest z jego życiem w bezpośrednim sąsiedztwie człowieka. W wyniku działań, polegający - ch na krzyżowaniu odpowiednich osobników, przy jednoczesnym kontrolowaniu odpowiedniej wartości zmienności genetycznej, udało się zdecydowanie zwiększyć liczbę osobników tego gatunku, co pozwoliło na założenie stad wolnościowych. W niniejszej pracy przedstawiono funkcjonowanie stad żubrów na terenie Pomorza Zachodniego, Puszczy Białowieskiej oraz na terenie Bieszczad, a także ich ochronę i wielkość szkód powodowanych przez te zwierzęta. Ta praca przeglądowa ukazuje, jak ważne są żubry dla polskich ziem, wskazując na możliwość ich koegzystencji z człowiekiem. | Bison bonasus, conservation of the species, restoration, wisent

Wpływ dodatku oleju rybiego, sposobu gotowania i czasu przechowywania na jakość lipidów w pulpetach z mięsa wieprzowego 

Zdzisław Domiszewski, Anna Łaszczyk, Marzena Kosińska, Agnieszka Grudka

Wpływ nielegalnego składowania odpadów na zawartość metali ciężkich w powierzchniowej warstwie gleb gminy Police 

Elżbieta Dusza, Paulina Filipiak, Bożena Mieszczerykowska-Wójcikowska

Charakterystyka wybranych elementów środowiska przyrodniczego wyspy Chełminek. Część 2. Aktualny stan i wartość przyrodnicza szaty roślinnej wyspy Chełminek 

Wojciech W.a. Kowalski, Urszula Banaś-Stankiewicz, Edward Niedźwiecki, Ryszard Malinowski, Mariola Wróbel

Wpływ jakości owoców czterech gatunków roslin jagodowych i ich okresu maceracji na jakość win z nich wytworzonych 

Ireneusz Ochmian, Agnieszka Dobrowolska, Piotr Chełpiński, Kamila Mijowska

Abstrakt. Porównano jakość owoców czterech gatunków krzewów (porzeczka czerwona Department of Horticulture, West Pomeranian University of Technology, Szczecin, Poland i czarna, jagoda kamczacka oraz borówka wysoka). Określono także wpływ długości czasu maceracji na barwę oraz skład chemiczny moszczu oraz win wytworzonych z tych owoców. Największymi owocami, o największej zawartości ekstraktu (17,1%), a jednocześnie o najmniejszej kwasowości (0,53 g · 100 g –1 ), były owoce borówki wysokiej. Owoce porzeczki czerwonej były –1 najmniejsze, zawierały najmniej ekstraktu (11,2%) i związków polifenolowych (38,5 mg · 100 g ). –1 Wina otrzymane z owoców borówki wysokiej cechowały się zbyt niską kwasowością (2,4 g · L ). –1 Kwasowość wina otrzymanego z owoców porzeczki czarnej była bardzo wysoka (7,4 g · L ), –1 wysokie również było stężenie kwasu mlekowego (3,0 g · L ). Najciemniejsze (L*22,38) były owoce jagody kamczackiej, a także pulpa z nich przygotowana (L*22,55). Najjaśniejszą pulpę otrzymano z owoców porzeczki czerwonej (L*34,56). W trakcie maceracji wszystkie pulpy ciemniały (parametr L*); nastąpiło wyługowanie związków barwnych ze skórki (parametry a* i b*). Przedłużanie czasu maceracji nasilało ten proces. Również wina w trakcie dojrzewania ciemniały. Wszystkie otrzymane wina zawierały znacznie mniej polifenoli niż owoce. Długość procesu maceracji miała niewielki wpływ na zawartość tych związków w winach.

Estriol - alternatywny marker do diagnozy ciąży u norek- 

Agata Skuratko, Bogdan Lasota, Lidia Felska-Błaszczyk

Abstrakt. Endogenne estrogeny, do których zalicza się estradiol, estron i estriol, to niejednorodna grupa żeńskich hormonów płciowych. Estriol jest hormonem steroidowym występującym w organizmie kobiety w małych ilościach. Rola estriolu w czasie ciąży jest bardzo ważna, ponieważ jego synteza zwiększa się w tym okresie i stanowi 90% wszystkich estrogenów. W warunkach prawidłowych produkcja estriolu wzrasta wraz z rozwojem płodu, a stężenie hormonu w trzecim trymestrze ciąży wzrasta trzykrotnie. Utrzymujące się niskie lub gwałtownie zmniejszające się stężenie estriolu sugeruje stan zagrożenia płodu. Użycie testu do pomiarów tego estrogenu w ślinie może pomóc we wczesnym wykryciu ryzyka porodu przedwczesnego. Ze względu na odmienny typ łożyska charakter ludzkiego metabolizmu estriolu może znacznie różnić się od metabolizmu samic norki. Ze względu na wyraźny wzrost stężenia estriolu dopiero w 2. połowie ciąży oraz ze względu na występowanie diapauzy jego atrakcyjność jako markera wczesnej ciąży dla hodowcy norek się zmniejsza. Jednakże warte

Wpływ suszu owocowo-warzywno-ziołowego na jakość jaj kurzych 

Zofia Tarasewicz, Mieczysław Anisko, Krystyna Romaniszyn, Marek Ligocki, Danuta Majewska

Abstrakt. Celem pracy była ocena wpływu koncentratu wyprodukowanego w kraju z odpadów przemysłu spożywczego (owoców, warzyw i ziół), jako dodatku do standardowych mieszanek paszowych, na cechy fizyczne oraz profil mineralny treści jaj pochodzących od kur mięsnych zestawu „Ross 308”. Materiał badawczy stanowiły mieszańce kur mięsnych ROSS 308. Stado liczące 9900 osobników podzielono na trzy grupy. W grupie kontrolnej kurom podawano standardową pełnoporcjową mieszankę przeznaczoną na okres produkcji nieśnej. Kury z grup doświadczalnych II i III otrzymywały mieszankę standardową z dodatkiem koncentratu owocowo-warzywno-ziołowego w ilości odpowiednio 1,5 i 3,0%. W 48 tygodniu życia kur przeprowadzono ocenę jakości 180 jaj wybranych losowo, uwzględniającą: skład morfologiczny jaj, grubość skorupy, indeks kształtu, ciężar właściwy, pH żółtka i białka, a także zawartość wybranych składników mineralnych w żółtku i białku. Zastosowany czynnik doświadczalny nie miał istotnego wpływu na budowę i skład jaja, aczkolwiek udział żółtka i skorupy wykazywał tendencję wzrostową. Stosunek białka do żółtka był korzystniejszy w grupach, w których kury żywiono mieszankami doświadczalnymi. Nie stwierdzono istotnych różnic w zawartości makropierwiastków w żółtku i białku jaj. Preparat roślinny istotnie obniżył zawartość żelaza