seria Agricultura, Alimentaria, Piscaria et Zootechnica

Wydanie 310(30) 2014

Oryginalne prace twórcze

Zmienność kształtu czaszki szynszyli małej (Chinchilla laniger, Molina 1782) Część 2. względna szybkość wzrostu wybranych obszarów czaszki 

Piotr Baranowski, Magdalena Wróblewska, Katarzyna Pęzińska-Kijak

Abstrakt. Celem pracy było przedstawienie względnej szybkości wzrostu poszczególnych obszarów czaszki i żuchwy szynszyli małej (Chinchilla laniger) oraz uchwycenie zmian morfometrycznych w różnych okresach rozwoju tych zwierząt. Badania przeprowadzono na 299 czaszkach samców i samic szynszyli małej, które podzielono wg wieku. Do pierwszej grupy zakwalifikowano czaszki osobników najmłodszych – w wieku 1–30 dni życia (n = 29), do drugiej grupy – dziewięć czaszek osobników w wieku od 31 do 58 dni. Grupa trzecia obejmowała szkielety głowy zwierząt w wieku od 258 do 360 dni (n = 135), czwarta grupa – w wieku 366–399 dni (n = 72), piąta grupa – w wieku od 400 do 507 dni (n = 54). Wartości empiryczne 26 cech metrycznych czaszki i żuchwy zlogarytmowano; po uwzględnieniu okresu rozwoju morfologicznego oszacowano wartości względnej szybkości wzrostu poszczególnych obszarów

Ocena lęgów sokoła wędrownego (Peregrine falcon) w hodowli indywidualnej 

Barbara Biesiada-Drzazga, Dorota Banaszewska, Katarzyna Andraszek, Elżbieta Bombik, Ewa Wójcik, Dominik Ostrowski

Abstrakt. Celem pracy była ocena lęgów sokoła wędrownego w wybranym gospodarstwie indywidualnym na terenie województwa mazowieckiego. Badania przeprowadzono w latach 2006–2011 na dwóch parach sokołów wędrownych w wieku 7–12 lat. Od pary hodowlanej podbierano jaja, prowokując ją do ponownego składania jaj. Przeprowadzoną w pracy analizę lęgów oparto na następujących wskaźnikach: liczba zniesionych jaj przez dwie samice w systemie dwóch lęgów w jednym roku, procent zapłodnienia jaj, procent wylęgu piskląt. Ponadto w 2010 roku przeprowadzono porównanie wyników lęgów pochodzących z inkubacji sztucznej i lęgów naturalnych. Samice z obu par w każdym z dwóch lęgów łącznie znosiły maksymalnie do 8 jaj. Lepsze wyniki lęgu uzyskiwano z I lęgu. Z I lęgu uzyskano również większy odsetek wylęgu piskląt z jaj zapłodnionych, w porównaniu z lęgiem II. Nie stwierdzono

Ocena wielkości i wybranych cech jaj bażantów różnych odmian 

Barbara Biesiada-Drzazga, Dorota Banaszewska, Teresa Bombik, Patryk Majkowski

Abstrakt. Celem niniejszej pracy była ocena wielkości i wybranych cech zewnętrznych oraz wewnętrznych jaj bażantów różnych odmian. Materiał badawczy stanowiło po 15 jaj kur bażanta królewskiego (Syrmaticusreevesii), bażanta srebrzystego (Lophuranyctemera) i bażanta zwyczajnego (Phasianus colchicus). Łącznie poddano ocenie 45 jaj. Jaja uzyskano z sześciu stadek bażantów (po dwa dla każdej odmiany bażantów) liczących po pięć osobników (kogut i cztery kury). Ptaki utrzymywano w jednakowych warunkach środowiskowych i żywieniowych. Ocenę jaj przeprowadzono według metodyki podanej przez Mroczka (1997). Jaja znoszone przez kury bażantów srebrzystych, królewskich i zwyczajnych różnią się istotnie wielkością, barwą skorupy i, w niewielkim stopniu, jej grubością. Największy udział w jajach, niezależnie od pochodzenia bażantów, miało białko (48,46–54,77%) i żółtko (36,32–38,69%); najmniejszy udział miała skorupa (12,30–15,19%). U wszystkich badanych odmian bażanta stwierdzono istotne współczynniki korelacji między masą jaj a masą ich białka (0,666–0,721), jak również między masą białka a masą żółtka jaj (0,631–0,702). Uzyskane wyniki wskazują, że bażanty srebrzyste, królewskie i zwyczajne, użytkowane w chowie zamkniętym, osiągają stosunkowo dobre wyniki reprodukcji, określane na podstawie zapłodnienia jaj i wylęgu zdrowych piskląt z jaj nałożonych i z jaj zapłodnio

Analiza użytkowości mlecznej i rozrodczej krów rasy polskiej holsztyńsko-fryzyjskiej odmiany czarno-białej (phf cb) 

Ewa Czerniawska-Piątkowska, Barbara Cioch, Dariusz Dąbrowski, Małgorzata Szewczuk, Ewa Chociłowicz

Abstrakt. Analizą objęto użytkowość mleczną oraz wybrane parametry rozrodu (wiek pierwszego wycielenia – WPW, okres międzywycieleniowy – OMW, okres międzyciążowy – OMC) 258 krów rasy polskiej holsztyńsko-fryzyjskiej odmiany czarno-białej (phf cb). Porównano wydajność mleczną, zawartość tłuszczu i białka (kg) oraz zawartość tłuszczu i białka (%) w mleku krów rasy phf cb w czterech kolejnych laktacjach 305-dniowych. W celu przeprowadzenia dokładniejszej oceny produkcyjności krów rzeczywistą wydajność przeliczono na wydajność mleka FCM (wydajność mleka standaryzowanego na 4% tłuszczu). Dodatkowo w badanej populacji krów przeanalizowano przebieg porodów (w skali 6-stopniowej wg PFHBiPM) w dwóch sezonach wycielenia – wiosenno-letnim i jesienno-zimowym. Najwyższą wydajnością mleka (8332 kg), w przeliczeniu na wydajność mleka FCM (9131 kg), charakteryzowały się krowy w laktacji III – 305-dniowej, natomiast najwyższą wydajnością tłuszczu (396kg) i białka (287 kg) charakteryzowały się krowy w laktacji IV – 305-dniowej. Wykazane różnice były statystycznie istotne (P - 0,05 i P - 0,01). Największą zawartość tłuszczu (4,75%) i białka (3,39%) w mleku stwierdzono w laktacji II, zaś najmniejszą zawartość tłuszczu stwierdzono w laktacji I (4,52%), a najmniejszą zawartość białka – w laktacji IV (3,25%); różnice nie były istotne. Wiek pierwszego wycielenia (822 dni), długość okresu międzywycieleniowego (438 dni) i okresu międzyciążowego (136 dni) nie mieściły się w przedziałach wartości uznawanych za korzystne. W obu badanych sezonach w analizowanym gospodarstwie znacznie więcej było porodów łatwych (niż trudnych). Słowa kluczowe: krowy, mleczność, płodność.

Porównanie jakości owoców dwóch odmian winorośli i wpływ procesu maceracji na jakość win 

Ireneusz Ochmian, Kamila Mijowska

Abstrakt. W Polsce w ostatnich latach obserwuje się wzrost zainteresowania uprawą i przetwórstwem winorośli. Charakter i jakość wina kształtuje wiele czynników, które określa francuski termin terroir. Obiektem prowadzonych badań były owoce winorośli odmian ‘Monarch’ i ‘Regent’. Oceniano wielkość i jakość jagód oraz wpływ temperatury i czasu maceracji owoców na kwasowość, pH i barwę wina. Owoce badanych odmian nie różniły się wielkością jagód. Większą zawartością ekstraktu charakteryzowały się owoce odmiany ‘Regent’, a większą zawartością kwasów oraz niższym pH świeżego moszczu i wina cechowała się odmiana ‘Monarch’. Najwyższą kwasowość odnotowano w przypadku win uzyskanych z owoców odmiany ‘Monarch’ poddanych ośmiodniowej maceracji. Wzrostowi odczynu wina sprzyjały wyższa temperatura i wydłużenie okresu maceracji. Barwa soku ulegała zmianie także po Keywords: colour, extract, maceration time, maceration temperature, Vitis. zakończeniu maceracji miazgi, tj. w czasie dojrzewania młodego wina. Sok gronowy i wino Słowa kluczowe: barwa, czas maceracji, ekstrakt, temperatura maceracji, Vitis. sukcesywnie ciemniały, jednocześnie następowała ekstrakcja związków nadających mu barwę niebieską, zwłaszcza w wyższej temperaturze.

Zastosowanie markerów silicoDArT do oceny polimorfizmu międzyodmianowego Avena sativa L. 

Edyta Małgorzata Paczos-Grzęda, Piotr Tomasz Bednarek, Aneta Koroluk

Ocena odporności na rdzę koronową nowych i historycznych polskich odmian owsa zwyczajnego 

Edyta Małgorzata Paczos-Grzęda, Sylwia Okoń, Aneta Koroluk, Krzysztof Kowalczyk

Ocena użytkowości tucznej i rzeźnej tuczników mieszańcowych (JSR x PLW i JSR x PL) 

Jolanta Różańska-Zawieja, Anna Nienartowicz-Zdrojewska, Anna Konieczka, Zbigniew Sobek

Abstrakt. Oceniono parametry mięsności i jakości technologicznej tusz wieprzowych pochodzących z tuczu przemysłowego. Materiał badawczy stanowiło 4648 tusz, poddanych ocenie poubojowej w zakładach mięsnych na terenie Wielkopolski w latach 2006–2009. Tusze pochodziły od tuczników mieszańcowych z krzyżowania loch JSR z knurami ras polskich: wielkiej białej polskiej (wpb) i polskiej białej zwisłouchej (pbz). Obliczenia wg dwóch modeli liniowych wykonano z wykorzystaniem pakietu statystycznego SAS. Stwierdzono, że średnia masa ubijanych tuczników oraz ich mięsność wzrastała z każdym kolejnym rokiem urodzenia zwierząt, a tuczniki ubijane w pierwszej połowie roku charakteryzowały się istotnie lepszymi cechami tucznych.