seria Agricultura, Alimentaria, Piscaria et Zootechnica

Wydanie 315(32) 2014

Oryginalne prace twórcze

Reakcja szałwii błyszczącej i słonecznika zwyczajnego na zasolenie solami sodu 

Włodzimierz Breś, Agnieszka Kupska, Tomasz Trelka

Abstrakt. Zbadano reakcje wybranych roślin ozdobnych na podwyższoną zawartość sodu w podłożu. Do badań wykorzystano dwa gatunki roślin ozdobnych – szałwię błyszczącą (Salvia splendens Buc’hoz x Etl.) ‘Scarlet Piccolo’ oraz słonecznika zwyczajnego Helianthus annuus L. ‘Teddy Bear’. Rośliny uprawiano w zwapnowanym torfie wysokim wzbogaconym makro- i mikroskładnikami. Zróżnicowanie zawartości sodu uzyskano, stosując dwie sole sodu –3 (NaCl i Na SO ) w dawkach odpowiadających po przeliczeniu 0–500 mg Na · dm . Zmiany 2 4 właściwości chemicznych podłoża spowodowały zaburzenia gospodarki mineralnej roślin. Niezależnie od zastosowanej soli sodu wzrastająca zawartość Na miała negatywny wpływ na badane cechy morfologiczne roślin Salvia speldens. Badania wykazały, że słonecznik był bardziej tolerancyjny – negatywny wpływ zastosowanych soli sodu w przypadku tego gatunku nie zawsze był statystycznie udowodniony. Wyraźne obniżenie zawartości chlorofilu zaobserwowano jedynie w liściach szałwii. Bardziej niekorzystny wpływ na wartość ozdobną

Akumulacja chloroorganicznych pestycydów w roślinności wokół miejsc ich przechowywania 

Maryana Ivankiv, Stakh Vovk, Vitaliy Marcynovsky

Abstrakt. Artykuł dotyczy problemu zanieczyszczenia ekosystemu pestycydami i remediacji zanieczyszczonych gleb. Przestawiono wstępne wyniki badań akumulacji pestycydów chloroorganicznych, takich jak DDT i jego metabolitów (DDE, DDD), HCH i jego izomerów – alfa, beta i gamma w roślinności z terenów przyległych do magazynów przeterminowanych

Etiologia, objawy kliniczne oraz leczenie skrętu macicy u zwierząt domowych 

Kamil J. Kacprzak, Piotr Jurka, Andrzej Max, Ewa Czerniawska-Piątkowska, Bartłomiej J. Bartyzel

Abstrakt. Skręt macicy to schorzenie występujące u prawie wszystkich zwierząt domowych dość rzadko, z wyjątkiem bydła. Problem ten występuje najczęściej w drugiej połowie ciąży lub w trakcie porodu jako przyczyna niestosunku porodowego. Opisywany jest jako skręcenie się narządu prostopadłe do jego osi długiej. Nie wyjaśniono w wystarczający sposób etiologii tej choroby, wydaje się jednak, iż czynnikiem ryzyka predysponującym do skrętu jest niestabilność ciężarnej macicy. Zewnętrzne objawy kliniczne nie są specyficzne. Diagnozy problemu dokonuje się poprzez badanie przez pochwę, badanie rektalne oraz metodami obrazowania jamy brzusznej. U zwierząt gospodarskich leczenie ukierunkowane jest na pozostawienie funkcjonującej macicy, w związku z czym postępowanie chirurgiczne nie jest techniką z wyboru. Wykorzystuje się takie metody, jak ręczne odkręcanie narządu przez pochwę, użycie drążka odkręcającego oraz przetaczanie zwierzęcia przez jego oś długą. Jeżeli przedstawione sposoby okażą się nieskuteczne, wykonywany jest zabieg operacyjny. U psów i kotów postępowaniem z wyboru jest leczenie chirurgiczne. Do niedawna preferowanym postępowaniem u małych zwierząt był zabieg usunięcia macicy wraz z jajnikami, co uniemożliwiało dalszy rozród tych

Cechy ejakulatów knurów inseminacyjnych w zależności od pory roku 

Anna Koprianiuk, Stanisław Kondracki, Anna Wysokińska, Maria Iwanina, Dorota Serewa

Abstrakt. Badania przeprowadzono na ponad 8 tysiącach ejakulatów pobranych od 112 knurów. Badaniami objęto wszystkie ejakulaty pobrane i zakwalifikowane do inseminacji w czteroletnim okresie działania jednej ze stacji unasienniania loch. Nasienie od knurów pobierano dwa razy w tygodniu, metodą manualną, rano po pierwszym karmieniu. Pobrane ejakulaty poddano ocenie według metodyki stosowanej w polskich stacjach unasienniania loch. Zebrane dane podzielono na 12 podgrup obejmujących ejakulaty pobierane w poszczególnych miesiącach roku. Wykazano, że cechy ejakulatów knurów inseminacyjnych zależą od pory roku pobrania. Ejakulaty pozyskiwane w okresie jesienno-zimowym cechują się dużą objętością i zawierają najwięcej plemników o ruchu postępowym. Ejakulaty te cechują się także relatywnie dużą ruchliwością plemników. Ma to związek z dużą liczbą dawek inseminacyjnych wytwarzanych z ejakulatów pobieranych w tym okresie. Ejakulaty pobierane w okresie lata (czerwiec–sierpień) zawierają mniej plemników wykazujących prawidłowy ruch. Uzyskuje się

Stanowisko ambrozji zachodniej (Ambrosia psilostachya dc.) w zachodniej części Niziny Szczecińskiej 

Ignacy Kutyna, Elżbieta Młynkowiak, Tadeusz Leśnik

Abstrakt. Ambrozja zachodnia (Ambrosia psilostachya DC.) jest gatunkiem inwazyjnym notowanym w Polsce na nielicznych stanowiskach. W zachodniej części Niziny Szczecińskiej jest to 3 stanowisko. Zbiorowisko z ambrozją zachodnią występuje na poboczu dwupasmowej drogi Berlin–Szczecin–Chociwel na glebie wytworzonej z piasków (słabogliniastego i gliniastego lekkiego) przesuszonych, nieco zasolonych, o odczynie obojętnym, z niewielką zawartością próchnicy i CaCO (od 3 do 5%). Na podstawie 9 zdjęć fitosocjologicznych fitocenozy 3 z obecnością tego gatunku zaliczono do zespołu Diantho-Armerietum elongatae z wyraźną tendencją nawiązującą do zbiorowiska z rzędu Arrhenatheretalia, z racji znacznego udziału w nim gatunków zbiorowisk seminaturalnych – Festuca rubra (S = V, D = 3000) i Arrhenatherum

Zawartość wybranych makroelementów i mikroelementów w twarogu kwasowym o różnej zawartości tłuszczu 

Krzysztof Siemianowski, Elżbieta Tońska, Jerzy Szpendowski

Abstrakt. Przeprowadzono analizę zawartości wybranych makroelementów i mikroelementów w twarogu kwasowym o różnej zawartości tłuszczu. Materiał badawczy stanowił twaróg kwasowy chudy (0% tłuszczu), półtłusty (4% tłuszczu) i tłusty (8% tłuszczu), pochodzący od jednego producenta. W badanym twarogu oznaczono zwartość suchej masy oraz popiołu całkowitego. Próbki twarogu poddano mineralizacji na mokro, a następnie oznaczano w nich zawartość wybranych makroelementów (P, Ca, Mg, K, Na) i mikroelementów (Zn, Fe, Cu, Mn). Zawartość Ca, Mg, Zn, Fe, Cu i Mn oznaczono techniką płomieniowej spektrometrii absorpcji atomowej (płomień acetylen – powietrze). K i Na oznaczano techniką emisyjną (płomień acetylen – powietrze). Do oznaczenia zawartości P zastosowano metodę kolorymetryczną. Badany twaróg kwasowy chudy, półtłusty i tłusty różnił się istotnie pod względem zawartości suchej masy. Twaróg kwasowy chudy charakteryzował się istotnie większą zawartością popiołu całkowitego niż twaróg kwasowy półtłusty i tłusty. W przeprowadzonych badaniach wykazano istotne różnice między badanym twarogiem kwasowym w zawartości P, Ca, K, Na, Zn, Fe, Cu i Mn, nie wykazano natomiast istotnych różnic w przypadku zawartości Mg. Bez względu na zawartość tłuszczu w badanym twarogu kwasowym w największych ilościach spośród –1 oznaczonych makroelementów (około lub powyżej 100 mg · 100 g produktu) występował:

Efektywność wykorzystania aktywatorów ruchu w zarządzaniu wysokowydajnym stadem bydła mlecznego 

Piotr Wójcik, Jerzy Rudziński

Abstrakt. W badaniach wykorzystano dwie grupy krów (jałówki oraz krowy) rasy HF, którym zamocowano pedometry typu AfiAct oraz Gyuho na 65 dni. Analizowano aktywność dobową i miesięczną krów, uwzględniając wiek, laktację, wielkość produkcji mleka, fazę laktacji oraz termin wystąpienia rui. Określono efektywność wykorzystania obu modeli pedometrów w wykrywaniu rui u krów i jałówek. Stwierdzono duże zróżnicowanie w dobowej aktywności, w zależności od badanych czynników oraz wysoką skuteczność urządzeń w wykrywaniu rui u krów (93–95%) i jałówek (89%). Stwierdzono, że najczęściej odpoczywają krowy w II laktacji; najdłuższy czas odpoczynku charakteryzuje krowy do 100 dni laktacji, natomiast najwięcej czasu na odpoczynek w ciągu doby potrzebują krowy o