seria Agricultura, Alimentaria, Piscaria et Zootechnica

Wydanie 349(50)2 2019

Oryginalne prace twórcze

WPŁYW WIEKU NA JAKOŚĆ MIĘSA KACZEK BROJLERÓW 

Barbara BIESIADA-DRZAZGA, Dorota BANASZEWSKA, Urszula BRODZIK

Abstrakt. Celem badań była ocena wybranych cech jakościowych mięsa kaczek w zależności od ich wieku. Materiał doświadczalny stanowiło 100 osobników mieszańców mięsnych kaczek typu Pekin – Star 53 H.Y., pochodzenia francuskiego. Odchów trwał 8 tygodni. Przez cały okres ptaki odchowywano systemem intensywnym jako brojlery. Mięśnie piersiowe zawierały od 22,15 do 23,34% białka ogólnego, przy czym zaobserwowano nieznaczne zwiększanie się tego składnika w mięśniach wraz z wiekiem kaczek. Z kolei dość wyraźnie zwiększała się zawartość tłuszczu surowego w badanych mięśniach. Mięśnie nóg kaczek, w porównaniu z mięśniami piersiowymi, zawierały mniej białka ogólnego (od 21,03 do 22,34%) i wyraźnie więcej tłuszczu surowego (od 4,17 do 6,80%). Nie zaobserwowano zmian w zawartości cholesterolu w badanych mięśniach w kolejnych tygodniach odchowu ptaków, a jedynie tendencję do zwiększania się zawartości tego składnika wraz ze zwiększaniem się zawartości tłuszczu w mięśniach. Mięśnie piersiowe zawierały średnio od 2 do 22 μg retinolu i od 10 do 28 μg/100 g tkanki mięśniowej gamma-tokoferolu, mięśnie nóg zawierały odpowiednio od 10 do 22 μg retinolu i od 10 do 30 μg gamma-tokoferolu. Podobnie jak w przypadku mięśni piersiowych, również w przypadku mięśni nóg nie ustalono wpływu wieku na zawartość retinolu, natomiast ilość gamma-tokoferolu w mięśniach nóg zwiększała się wraz z wiekiem kaczek. Lipidy mięśni piersiowych kaczek w 6, 7 i 8 tygodniu odchowu zawierały od 46.0 do 47.8% nasyconych kwasów tłuszczowych (SFA) oraz od 52,2 do 54,0% nienasyconych kwasów tłuszczowych (UFA). Zaobserwowano zwiększanie się udziału kwasów UFA, a zmniejszanie SFA wraz z wiekiem kaczek, tj. między 6 a 8 tygodniem życia ptaków. Mięśnie nóg, w porównaniu z mięśniami piersiowymi kaczek, zawierały wyraźnie mniej nasyconych, a więcej nienasyconych kwasów tłuszczowych.

ANALIZA AKTYWNOŚCI KWASÓW HYDROKSYCYNAMONOWYCH Z EKSTRAKTÓW ZIELONEJ I PRAŻONEJ KAWY JAKO INHIBITORÓW ACETYLOCHOLINOESTERAZY, Z WYKORZYSTANIEM METODY IZOTERMICZNEJ KALORYMETRII MIARECZKOWEJ 

Joanna GRZELCZYK, Grażyna BUDRYN

Abstrakt. Acetylocholinoesteraza (EC 3.1.1.7) jest głównym enzymem odpowiedzialnym za patogenezę choroby Alzheimera (AD). Enzym ten reguluje przewodnictwo impulsów nerwowych poprzez hydrolizę acetylocholiny w szczelinie synaptycznej, obniżając jej stężenie w mózgu. Niskie stężenie acetylocholiny obserwowane w chorobach neurodegeneracyjnych przyczynia się do powstania blaszek amyloidowych oraz zwyrodnień neurofibrylarnych, które wraz z rozwojem AD rozprzestrzeniają się w korze mózgowej. Dlatego poszukuje się naturalnych nietoksycznych inhibitorów AChE. Celem przeprowadzonych badań była ocena stopnia hamowania aktywności AChE przez pojedyncze kwasy hydroksycynamonowe oraz ekstrakty z kawy, w zależności od gatunku kawy oraz jej stopnia prażenia. Badanie przeprowadzono metodą izotermicznej kalorymetrii miareczkowej (ITC), określając interakcje i parametry termodynamiczne. Analiza ITC wykazała, że najbardziej stabilnymi wiązaniami i silnym oddziaływaniem z AChE charakteryzował się kwas 3-kawoilochinowy, który był także najskuteczniejszym inhibitorem AChE. Analiza ekstraktów kawy wykazała, że najwyższą aktywnością w odniesieniu do AChE charakteryzowała się kawa zielona robusta.

THE CONTENT OF ORGANOCHLORINE PESTICIDES AND THEIR DERIVATIVES IN THE SOIL NEAR THE AREAS OF AGROCHEMICALS 

Maryana IVANKIV, Stakh VOVK, Vitaliy MARCYNOVSKY, Yuriy KORINETS

Abstrakt. They conducted an ecotoxicological survey of the soils of the sanitary zones of nonactive agrochemical warehouses and established the boundaries of chlorinated organic pesticide-polluted zones. Studies on dark grey, podzolized soils in the conditions of the Western Forest-Steppe of Ukraine found that there is a spatial migration of organochlorine pesticides and the degree of chemical degradation of soils is estimated.

WPŁYW PORY ROKU NA JAKOŚĆ SKUPOWANEGO MLEKA 

Emilia KOT, Ewa WÓJCIK, Katarzyna KRYSZAK

Abstrakt. Celem podjętej pracy była ocena wpływu niektórych czynników na skład chemiczny surowego mleka: tłuszczu, białka, kazeiny, mocznika i liczby komórek somatycznych. W pracy analizowano wpływ wielkości dostawy na jakość skupowanego mleka. Analiza skupu mleka w poszczególnych miesiącach wykazała, że najwięcej mleka dostarczono do skupu w czerwcu, zaś najmniej – w grudniu. Ze składu chemicznego mleka surowego wynika, że zawierało ono średnio 4,18% tłuszczu, 3,23% białka, 2,61% kazeiny, 222,92 mg/l mocznika i 246,67 tys./ml LKS. Zaobserwowane różnice w średnich wartościach w poszczególnych miesiącach były statystycznie istotne.

WŁAŚCIWOŚCI AGLOMERATÓW I REGRANULATÓW Z ODPADÓW FOLII WIELOMATERIAŁOWEJ 

Przemysław PRUSS, Maksymilian BURZYŃSKI

Abstrakt. W przemyśle opakowaniowym 70% wszystkich stosowanych materiałów stanowią folie wielomateriałowe. Wśród nich są folie składające się z tworzyw polimerowych oraz metalowych (aluminiowych). Korzystne właściwości tych materiałów, w tym wysoka barierowość powodują duże zainteresowanie nimi w przemyśle. Powstające odpady poużytkowe oraz poprodukcyjne tych folii stwarzają duże problemy z ich recyklingiem. W pracy porównano materiały wytworzone w procesie aglomeracji oraz regranulacji. Analizowano zmiany właściwości fizycznych oraz przetwórczych. Wyniki badań wskazują, że po procesie aglomeracji nastąpiła lepsza homogenizacja materiałów i poprawa ich właściwości.