seria Agricultura, Alimentaria, Piscaria et Zootechnica

Wydanie 354(53)1 2020

Oryginalne prace twórcze

OCENA WYNIKÓW BADANIA SANITARNO-WETERYNARYJNEGO ZWIERZYNY PŁOWEJ W POLSCE W LATACH 2015–2018 

Krzysztof GÓRSKI, Stanisław KONDRACKI

Abstrakt. Celem badań była analiza wyników badania poubojowego zwierzyny płowej w Polsce w latach 2015–2018. Analizie poddano wyniki urzędowego badania sanitarno- -weterynaryjnego saren, danieli i jeleni, przeprowadzonego przez Inspekcję Weterynaryjną. W ocenie uwzględniono takie zmiany, jak: wychudzenie i wodnicę, rozkład gnilny, posocznicę bądź ropnicę oraz inne zmiany. Stwierdzono, że w Polsce w latach 2015–2018 wzrosła liczba pozyskanej zwierzyny płowej. Liczba saren, danieli i jeleni, u których stwierdzono zmiany chorobowe, wykazuje tendencję wzrostową. W latach 2015–2018 nastąpił znaczny wzrost odsetka występowania u zwierzyny płowej odchyleń jakościowych w postaci rozkładu gnilnego. W większości przypadków zmiany te były powodem uznania tusz za niezdatne do spożycia. W analizowanym okresie nastąpił systematyczny wzrost odsetka tusz zwierzyny płowej uznanych za niezdatne do spożycia, w stosunku do wszystkich zbadanych.

WPŁYW TEMPERATURY SUSZENIA ORAZ METODY SPORZĄDZANIA WYCIĄGÓW NA AKTYWNOŚĆ ANTYOKSYDACYJNĄ KWIATÓW JADALNYCH WYBRANYCH GATUNKÓW ROŚLIN OZDOBNYCH 

Anna STEFANIAK, Monika GRZESZCZUK

Abstrakt. Kwiaty jadalne są popularnym składnikiem potraw wielu kuchni regionalnych, zwłaszcza azjatyckiej i bliskowschodniej. Suszenie to jedna z najpopularniejszych metod konserwacji kwiatów. Z kolei powszechną metodą spożywania wysuszonych kwiatów jadalnych jest przyrządzanie z ich wykorzystaniem różnego rodzaju napojów – zarówno alkoholowych, jak i bezalkoholowych. W pracy przedstawiono wyniki badań laboratoryjnych dotyczące zawartości związków biologicznie czynnych w kwiatach suszonych, w trzech wariantach temperaturowych (~25oC, 35oC i 70oC), które posłużyły do wyboru materiału stanowiącego podstawę otrzymywania różnego rodzaju wyciągów wodnych (naparów, odwarów, maceratów) i alkoholowych (z użyciem etanolu w ilości 50%, 80% i 96% oraz metodą kilkukrotnego zalewania – 96% EtOH), a następnie oceniono ich aktywność antyoksydacyjną. Materiałem badawczym były gatunki roślin ozdobnych, których kwiaty charakteryzują się wysoką wartością biologiczną: Mimulus × hybridus L. (‘Magic Yellow’ and ‘Magic Red’), Hemerocallis × hybrida Hort., Monarda didyma L., Paeonia lactiflora Pall. (‘Sarah Bernardt’, ‘Dr Aleksander Fleming’ and ‘Karl Rosenfield’). Badania przeprowadzono w latach 2014–2015 w Katedrze Ogrodnictwa na Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie. Na podstawie uzyskanych wyników analiz chemicznych wytypowano najlepsze warianty suszenia badanych gatunków kwiatów. Dla kwiatów M. × hybridus L., M. didyma L. i H. × hybrida Hort. najkorzystniejszą temperaturą suszenia było 35oC; wysuszone kwiaty charakteryzowały się największą zawartością związków biologicznie czynnych i największą aktywnością antyoksydacyjną. W przypadku trzech odmian P. lactiflora Pall. najkorzystniejszą temperaturą suszenia było ~25oC. Wśród wyciągów wodnych i alkoholowych badanych gatunków kwiatów jadalnych odwar charakteryzował się wysoką zawartością związków antyoksydacyjnych. Największą aktywnością antyoksydacyjną wyróżniały się wyciągi sporządzone na bazie kwiatów piwonii.

CZĘSTOŚĆ WYSTĘPOWANIA PLEMNIKÓW ZE ZMIANAMI MORFOLOGICZNYMI W NASIENIU POBRANYM Z NAJĄDRZY PSÓW 

Anna WYSOKIŃSKA, Angelika CHŁOPIK, Dorota SZABLICKA

Abstrakt. Celem badań była analiza występowania plemników ze zmianami morfologicznymi w nasieniu pobieranym z najądrzy psów. Badania przeprowadzono na pięciu psach, od których pozyskano gonady w wyniku rutynowej kastracji wykonanej w przychodni weterynaryjnej. Po opłukaniu gonad płynem PBS wyizolowano najądrza. Nasienie pobierano przez nacinanie jałowym skalpelem poszczególnych części najądrza (głowy, trzonu, ogona) umieszczonych na oddzielnych szalkach Petriego. Z tak pobranego nasienia wykonano preparaty do oceny morfologii plemników. Preparaty barwiono metodą SpermBlue. Ocenę morfologii plemników przeprowadzono przy użyciu obiektywu immersyjnego, przy powiększeniu 100-krotnym, z wykorzystaniem mikroskopu świetlnego Nikon E-50i. W każdym preparacie oceniono budowę morfologiczną 200 plemników, wyszczególniając plemniki o prawidłowej budowie morfologicznej oraz ze zmianami główek, ze zmianami witek i z kroplami cytoplazmatycznymi. Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono różnice w częstości występowania plemników ze zmianami morfologicznymi w poszczególnych odcinkach przewodu najądrza. W obrębie trzonu najądrza zaobserwowano największy udział plemników o prawidłowej budowie morfologicznej. Najwięcej plemników ze zmianami główek i z kroplami cytoplazmatycznymi stwierdzono w nasieniu pobieranym z głowy najądrza. W głowie najądrza było o ponad 14% więcej plemników ze zmianami główek niż w ogonie najądrza (P ≤ 0,05). W nasieniu pobieranym z ogona najądrza wykazano istotnie więcej plemników ze zmianami witek niż w pozostałych odcinkach przewodu najądrza. Wraz z przesuwaniem się nasienia przez poszczególne odcinki przewodu najądrza zmniejszał się udział plemników ze zmianami główek i z kroplami cytoplazmatycznymi, natomiast zwiększał się udział plemników ze zmianami witek.