seria Agricultura, Alimentaria, Piscaria et Zootechnica

Wydanie 364(63) 2022

Artykuły przeglądowe

ZAGROŻENIA CHEMICZNE W ROLNICTWIE 

Maria PILARCZYK, Bogna KONODYBA-RORAT

Oryginalne prace twórcze

OCENA CECH UŻYTKOWOŚCI ROZRODCZEJ I MLECZNEJ KRÓW RASY POLSKIEJ HOLSZTYŃSKO-FRYZYJSKIEJ ODMIANY CZARNO-BIAŁEJ (HO) I MIESZAŃCÓW Z RASĄ NORWESKĄ CZERWONĄ (HO × NR) 

Jarosław PYTLEWSKI, Ireneusz R. ANTKOWIAK, Ewa CZERNIAWSKA-PIĄTKOWSKA

Abstrakt. Celem pracy było porównanie cech użytkowości rozrodczej (jałowic) i mlecznej (pier- wiastek) rasy polskiej holsztyńsko-fryzyjskiej odmiany czarno-białej (HO) z mieszańcami F1 – rasa polska holsztyńsko-fryzyjska odmiany czarno-białej × norweska czerwona (HO × NR) utrzymywanymi w jednolitych warunkach środowiskowych. Korzystniejszymi parametrami rozrodu, wyższą dobową wydajnością mleka, niższą dobową zawartością: tłuszczu, białka, kazeiny i suchej masy oraz mniejszą liczbą komórek somatycznych w mleku charakteryzowały się mieszańce F1 (HO × NR) w porówna- niu z czysto rasowymi HO. Biorąc pod uwagę laktacyjną użytkowość mleczną, większą wydajność mleka, tłuszczu i białka oraz mniejszą koncentrację tłuszczu i suchej masy w mleku, za pierwsze 100 dni doju wyróżniały się pierwiastki mieszańce. Natomiast w laktacji standardowej 305-dniowej mleko pochodzące od krów HO zawierało wyższą koncentrację białka i suchej masy. W celu potwierdzenia uzyskanych rezultatów analiz własnych wskazane jest przeprowadzenie kolejnych badań na liczniej- szej populacji krów obu genotypów z włączeniem oceny cech funkcjonalnych i produkcyjnych z okresu całego życia zwierząt.

ANALIZA POLIMORFIZMU W GENIE NUCB2 A CECHY PRODUKCJI MLECZNEJ BYDŁA RASY POLSKIEJ HOLSZTYŃSKO-FRYZYJSKIEJ 

Daria K. SZALAST, Inga KOWALEWSKA, Ewa CZERNIAWSKA-PIĄTKOWSKA

Abstrakt. Celem pracy była analiza polimorfizmu typu pojedyncze podstawienie nukleotydowe (SNP) zlokalizowanego w eksonie 9 (1079 G>T, rs471862956) genu kodującego nukleobindynę-2 (NUCB2) w odniesieniu do cech użytkowości mlecznej takich jak: wydajność mleka, białka i tłuszczu oraz zawartość białka i tłuszczu w mleku. Badania prowadzono w stadzie bydła rasy polskiej holsztyńsko-fryzyjskiej odmiany czarno-białej, a genotypowanie poszczególnych osobników prowa- dzono przy użyciu PCR-RFLP. Najczęściej występującym genotypem jest genotyp heterozygotyczny (0,53), a najczęściej występującym allelem jest allel T (0,52). Analiza otrzymanych wyników wykazała, że istnieją statystycznie istotne zależności na poziomie P ≤ 0,05 oraz P ≤ 0,01 między poszczególnymi genotypami badanego polimorfizmu a rozpatrywanymi cechami użytkowości mlecznej. Zaobserwo- wano, że osobniki o genotypie homozygotycznym TT charakteryzowały się najwyższymi wartościami takich cech jak wydajność mleka oraz wydajność tłuszczu i białka. Natomiast w przypadku zwierząt o genotypie homozygotycznym GG zaobserwowano, że otrzymane od nich mleko cechowało się naj- wyższą zawartością tłuszczu i białka.