seria Agricultura, Alimentaria, Piscaria et Zootechnica

Wydanie 368(67) 2023

Artykuły przeglądowe

ARTROSPIRA – WARTOŚĆ ODŻYWCZA, WŁAŚCIWOŚCI PROZDROWOTNE I MOŻLIWOŚCI WYKORZYSTANIA JAKO DODATEK W ŻYWIENIU PSÓW. PRZEGLĄD LITERATURY 

Katarzyna KAZIMIERSKA, Jagoda KĘPIŃSKA-PACELIK, Wioletta BIEL

Abstrakt. Artrospira (Arthrospira platensis, nazwa handlowa: spirulina) ze względu na wysoką zawartość białka (do ok. 80% suchej masy) nazywana jest powszechnie „zielonym mięsem”. Wyko- rzystywana jest w wielu krajach jako dodatek w żywieniu ludzi i zwierząt ze względu na dużą wartość odżywczą. Wysoka jakość białka artrospiry wynika z optymalnego składu aminokwasów egzogen- nych. Oprócz tego artrospira jest również dobrym źródłem kwasów tłuszczowych (w tym GLA, EPA i DHA). Stosowana jest w recepturach karm pełnoporcjowych i uzupełniających. Może być cennym źródłem pełnowartościowego białka dla psów. Jej dodatek może znacznie opóźnić proces utleniania lipidów i zmniejszyć liczbę niepożądanych drobnoustrojów w produkcie. Wykazano w licznych bada- niach naukowych jej prozdrowotne właściwości m.in. w hipercholesterolemii, hiperglikemii, chorobach układu krążenia, anemii, chorobach zapalnych, nowotworowych i infekcjach wirusowych. Celem niniejszej pracy była charakterystyka wartości odżywczych, właściwości prozdrowotnych i możliwości wykorzystania artrospiry jako dodatku w żywieniu psów na podstawie przeglądu literatury naukowej.

Oryginalne prace twórcze

WPŁYW WYBRANYCH CZYNNIKÓW NA WYNIKI ODCHOWU CIELĄT RASY CHAROLAISE 

Jarosław PYTLEWSKI, Ireneusz R. ANTKOWIAK, Ewa CZERNIAWSKA-PIĄTKOWSKA

Abstrakt. Celem pracy było zbadanie wpływu wybranych czynników na wyniki odchowu cieląt rasy charolaise do 90. dnia ich życia. Materiał doświadczalny obejmował 83 krowy rasy charolaise cie- lące się w sezonie zimowym i wiosennym oraz odchowane przez nie potomstwo (84 szt.) do 90. dnia życia. Wszystkie urodzone cielęta pochodzące od samic doświadczalnych zostały zważone w dniu urodzenia oraz w 30., 60. i 90. dniu życia. Zwierzęta poddano także pomiarom zoometrycznym. Wy- konano pomiar wysokości w krzyżu oraz szerokości w biodrach w 10. i 30. dniu ich życia. Cielętom obliczono przyrost wysokości w krzyżu oraz szerokości w biodrach między 10. a 30. dniem ich życia. Wskaźniki odchowu cieląt oceniono, uwzględniając: płeć (cieliczka, byczek), sezon wycielenia (zimo- wy i wiosenny), kolejne wycielenie krowy (1, 2, 3 i >3), typ porodu (normalny i ciężki), stan kondycji krowy przy wycieleniu (dobra i słaba). Wykazano, że na wyniki odchowu cieląt rasy charolaise do 90. dnia ich życia istotny wpływ miały następujące czynniki: płeć, sezon wycielenia, rodzaj porodu oraz stan kondycji matki podczas wycielenia. Najkorzystniejszymi rezultatami w zakresie ocenianych pa- rametrów odchowu cieląt rasy charolaise do 90. dnia ich życia charakteryzowały się zwierzęta: płci męskiej, wycielone w sezonie zimowym, pochodzące z porodów normalnych oraz urodzone przez matki będące podczas porodu w dobrej kondycji.

POLIMORFIZM W GENIE GHRL A CECHY UŻYTKOWOŚCI MLECZNEJ BYDŁA RASY JERSEY 

Magdalena ŚPIEWAK, Inga KOWALEWSKA

Abstrakt. Celem prowadzonych badań było oszacowanie ewentualnych zależności pomiędzy genotypami GHRL 4491A˃G a wybranymi cechami użytkowości mlecznej (wydajność mleka, białka i tłuszczu oraz zawartość białka i tłuszczu). Badaniami objęto 180 krów rasy jersey. Genotypy po- szczególnych osobników oznaczano przy użyciu metody ACRS oraz PCR-RFLP. Frekwencja alleli była następująca A – 0,98 i G – 0,02. W prowadzonych badaniach wykazano statystycznie istotne zależności (P ≤ 0,05) pomiędzy genotypami GHRL a zawartością białka w mleku oraz zaobserwo- wano tendencje do utrzymywania się powiązania genotypów z analizowanymi cechami użytkowości mlecznej.

Doniesienia

KAMICA PĘCHERZA MOCZOWEGO U DZIEWIĘCIOLETNIEJ SUKI – OPIS PRZYPADKU 

Paulina JUNDZIŁŁ-BOGUSIEWICZ, Joanna GRUSZCZYŃSKA

Abstrakt. Dziewięcioletnia suczka, mieszaniec, wykastrowana, trafiła do kliniki weterynaryjnej z problemem układu moczowego. Objawy narastały powoli przez ok. 6 miesięcy. W domu pies zacho- wywał się normalnie, nie wykazywał oznak bólu. W klinice wykonano badanie USG jamy brzusznej, które wykazało, że ściana pęcherza była pogrubiona. Nie stwierdzono innych cieniujących struktur. Podjęto decyzję o wykonaniu diagnostycznej laparotomii. W wyniku operacji usunięto 4 kamienie z pęcherza moczowego. Owalne kamienie o tępych krawędziach osiągały ok. 2 cm średnicy. Nie- specyficzne objawy kamicy mogą pozostać niezauważone przez właściciela przez długi czas. Gdy pies trafi w końcu do kliniki weterynaryjnej, jedynym rozwiązaniem jest często chirurgicznie usunięcie kamieni, zwłaszcza jeśli kamica moczowa jest jałową kamicą moczową.