seria Agricultura, Alimentaria, Piscaria et Zootechnica

Wydanie 369(68) 2023

Artykuły przeglądowe

CHARAKTERYSTYKA GENU MC1R JAKO LOCUS E WPŁYWAJĄCEGO NA UMASZCZENIE PSÓW 

Inga KOWALEWSKA

Abstrakt. Umaszczenie psów jest wynikiem działania różnych genów, które kontrolują pigmenta- cję głównie sierści. Istnieje wiele genów, które wpływają na kolor, wzór i rozkład barw sierści u psów, a jednym z nich jest gen kodujący receptor melanokortyny 1 (MC1R), znany także jako locus E. Receptor melanokortyny 1 (MC1R) jest białkiem, które odgrywa kluczową rolę w regulacji pigmentacji skóry, sierści i oczu u zwierząt. Receptor ten jest odpowiedzialny za przetwarzanie hormonów pep- tydowych, które kontrolują produkcję melaniny, czyli barwnika skóry i sierści. Mutacje w obrębie tego genu mogą wpływać na umaszczenie zwierząt, w tym również psów. Główne allele zidentyfikowane i opisane dla locus E to allele: E (typ dziki), EM (melanistyczna maska) oraz e (recesywna czerwień); są one szeroko rozpowszechnione u różnych ras psów, co wskazuje, że istniały już na wczesnym eta- pie formowania się poszczególnych grup ras. Pozostałe zidentyfikowane allele są mniej powszechne i są to: EG (grizzle/domino), e2 (tylko w rasie australijski pies pasterski i u mieszańców) i e3 (tylko w ra- sie husky syberyjski i u mieszańców), allel eA (antyczny czerwony) oraz allel EH (tylko w rasach cocker spaniel angielski i cocker spaniel amerykański). Należy oczywiście pamiętać, że umaszczenie psów jest złożonym zjawiskiem genetycznym, które może być kontrolowane przez wiele różnych genów działających wspólnie, a różnorodność umaszczeń dla poszczególnych ras psów wynika z kombinacji tych genów.

ZARZĄDZANIE I MONITOROWANIE ŚRODKAMI OCHRONY ROŚLIN W ROLNICTWIE W ASPEKCIE ZDROWIA LUDZI I ZWIERZĄT 

Maria PILARCZYK, Bogna KONODYBA-RORAT

Abstrakt. Zarządzanie i monitorowanie środkami ochrony roślin w rolnictwie obejmuje stoso- wanie ich w odpowiednich dawkach i terminach, monitorowanie skuteczności działania oraz minima- lizację negatywnego wpływu na środowisko. Zdrowie człowieka oraz bezpieczeństwo środowiska zależą od decyzji rolników oraz farmerów, którzy podejmują działania z wykorzystaniem środków ochrony roślin w swojej produkcji. W Polsce środki chemiczne są najczęściej stosowanym sposo- bem ochrony upraw polowych. Unia Europejska ma bardzo surowe przepisy i uregulowania prawne, które mają na celu ochronę zdrowia ludzi i zwierząt oraz ochronę środowiska. Istnieją specjalne re- gulacje dotyczące rejestracji, stosowania, sprzedaży i monitorowania środków ochrony roślin w ra- mach polityki Unii Europejskiej. Odpowiednie rozporządzenia i akty prawne regulują dopuszczalne poziomy zawartości środków ochrony roślin w żywności. Właściwe zarządzanie środkami ochrony roślin na poziomie ustaw oraz podczas ich stosowania przyczyni się do ograniczenia ich niekorzyst- nego wpływu na zdrowie ludzi i zwierząt.

OCENA UŻYTKOWOŚCI ROZPŁODOWEJ, TUCZNEJ I RZEŹNEJ ORAZ JAKOŚCI MIĘSA KRÓLIKÓW RASY CZARNEJ PODPALANEJ UTRZYMYWANYCH W POLSCE 

Zuzanna SIUDAK, Sylwia PAŁKA

Abstrakt. Królik jest zwierzęciem o dużych zdolnościach adaptacyjnych, ale daleko posunięte udoskonalanie oraz stosowanie dodatków w postaci antybiotyków i stymulatorów wzrostu doprowa- dziło do wytworzenia osobników przerasowionych, często cechujących się słabym zdrowiem. Hodowla królików w warunkach przydomowych lub w coraz popularniejszych gospodarstwach ekologicznych staje się niemożliwa. Stąd też poszukuje się rzadziej wykorzystywanych ras, które mogą stanowić żywy inwentarz w gospodarstwach o ekstensywnym systemie produkcji. Doniesienia literaturowe su- gerują, że warta rozważenia jest rasa podpalana. Badania naukowe porównujące odchów, tucz i wy- dajność rzeźną królików rasy czarnej podpalanej z królikami rasy nowozelandzkiej białej nie wskazują, aby rasa czarna podpalana była gorsza pod względem badanych cech. Mięso pozyskiwane od króli- ków rasy czarnej podpalanej cechuje się również wysoką jakością, porównywalną z mięsem królików typowych ras mięsnych. Ponadto króliki rasy czarnej podpalanej mogą być cennym komponentem w krzyżowaniu towarowym, znacząco poprawiającym wyniki odchowu, wydajność rzeźną i jakość mięsa mieszańców.

ZASTOSOWANIE KANNABIDIOLU (CBD) W FARMAKOTERAPII PSÓW I KOTÓW 

Sergiusz SKIBA, Łukasz KIRAGA, Kijan CROWLEY, Edyta MISZCZUK, Michał JANK, Magdalena CHŁOPECKA

Abstrakt. Kannabinoidy to grupa organicznych związków chemicznych wpływających na układ endokannabinoidowy (ECS), który jest układem biochemicznym odpowiedzialnym za regulację wielu funkcji fizjologicznych i poznawczych. Składa się z endogennych kannabinoidów, enzymów regulu- jących biosyntezę i biodegradację endogennych kannabinoidów oraz receptorów kannabinoidowych (CB1, CB2). Reguluje procesy poznawcze w ośrodkowym układzie nerwowym, a także funkcjonowanie układu odpornościowego i właściwy przebieg reakcji zapalnej. Wyróżniamy trzy grupy kannabino- idów: endokannabinoidy, fitokannabinoidy i kannabinoidy syntetyczne. Fitokannabinoidy pozyskuje się głównie do celów medycznych z kwiatostanów konopi siewnej (Cannabis sativa). Do kannabino- idów pozyskiwanych z tkanek Cannabis sativa należy ponad 100 związków chemicznych, a do naj- lepiej poznanych należą: tetrahydrokannabinol (THC), kannabidiol (CBD), kannabinol, kannabigerol, tetrahydrokannabiwarin, kannabidiwarin, kannabichromen. Powszechne stosowanie fitokanabinoidów w medycynie ograniczone jest przez możliwość wystąpienia niepożądanego efektu psychoaktywne- go, za który odpowiada głównie jeden związek, THC. W przeciwieństwie do THC, CBD jest pozba- wiony właściwości psychogennych, co znacząco wpływa na bezpieczeństwo terapii i nie generuje problemów natury prawnej. Wyciągi z kwiatostanów konopi siewnych są z powodzeniem wykorzysty- wane w leczeniu wielu chorób u ludzi, natomiast zastosowanie preparatów konopnych w weterynarii od wielu lat było nieznane. Znalazły one jednak udokumentowane zastosowanie w leczeniu chorób zwyrodnieniowych stawów, epilepsji czy zaburzeń behawioralnych. Praca ma na celu usystematyzo- wanie oraz podsumowanie dostępnej wiedzy na temat stosowania kannabidiolu w leczeniu chorób psów i kotów.

Oryginalne prace twórcze

OPINIE STUDENTÓW WYBRANYCH KIERUNKÓW STUDIÓW NA TEMAT BEZPIECZEŃSTWA ŻYWNOŚCIOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA ŻYWNOŚCI 

Barbara BIESIADA-DRZAZGA, Dorota BANASZEWSKA, Katarzyna ANDRASZEK, Urszula ZAREMBA, Sabina KAIM

Abstrakt. W każdym kraju i na każdym kontynencie bezpieczeństwo żywnościowe jest jedną z podstawowych potrzeb człowieka, dlatego wyżywienie ludzi powinno być celem nadrzędnym za- równo na poziomie międzynarodowym i krajowym, jak i na poziomie gospodarstw domowych. Bez- pieczeństwo żywnościowe polega na spełnieniu trzech warunków: fizycznego dostępu do żywności, ekonomicznego dostępu do żywności oraz produkcji zdrowej żywności zapewniającej dietę optymalną pod względem odżywczym. Celem pracy była ocena podstawowej wiedzy z zakresu bezpieczeństwa żywnościowego wśród studentów kierunków rolniczych i medycznych na poziomie globalnym i gospodarstw domowych. Badanie wykazało zadowalający poziom wiedzy na temat przedmiotu badań. Studenci wskazują na różnice w koncepcjach bezpieczeństwa i bezpieczeństwa żywnościowego oraz na zróżnicowanie ekonomicznego dostępu do żywności i potrzebę jego eliminacji. Niezależnie od kierunku studiów uczestnicy badania prawidłowo zidentyfikowali główne przyczyny głodu i niedożywienia na świecie, a także regiony i kraje, w których te zjawiska występują. Za główne przyczyny głodu i nie- dożywienia na świecie uznano wzrost liczby ludności, autorytarne systemy rządów i związane z nimi konflikty zbrojne oraz niesprawiedliwy podział żywności.

OCENA JAKOŚCI ZIELONKI UZYSKANEJ Z MIESZANEK ŁUBINU WĄSKOLISTNEGO Z PSZENŻYTEM JARYM 

Rafał GÓRSKI, Anna PŁAZA

Abstrakt. Celem badań była ocena wpływu udziału komponentów w mieszance łubinu wąskolist- nego z pszenżytem jarym oraz fazy zbioru na jakość zielonki dla zwierząt gospodarskich. W trzylet- nim doświadczeniu analizowano dwa czynniki: udział komponentów w mieszance przy siewie łubinu wąskolistnego + pszenżyta jarego (nasion·m−2): 120 + 0, 90 + 150, 60 + 300, 30 + 450, 0 + 600; faza zbioru: I – faza kwitnienia łubinu wąskolistnego, II – faza płaskiego zielonego strąka łubinu wąsko- listnego. Najkorzystniejszą jakość zielonki uzyskano z łubinu wąskolistnego, a spośród mieszanek – z mieszanki o największym udziale łubinu wąskolistnego w wysiewie nasion. Rośliny te charak- teryzowały się najniższą koncentracją włókna surowego i jego frakcji oraz najwyższą strawnością, pobraniem suchej masy i względną wartością pokarmową. Zbiór mieszanek w fazie kwitnienia łubinu wąskolistnego okazał się korzystniejszy pod względem jakości uzyskanej zielonki. W celu uzyskania wartościowej paszy dla zwierząt gospodarskich należy zalecać uprawę mieszanek z udziałem w za- siewie odpowiednio 90 + 150 nasion łubinu wąskolistnego i pszenżyta jarego.

INTERAKCJA POMIĘDZY INTENSYWNOŚCIĄ ŚWIATŁA A STRESEM SUSZY I ICH WPŁYW NA WZROST SIEWEK PSZENICY 

Renata MATUSZAK-SLAMANI, Maciej ULAN

Abstrakt. W badaniach siewki pszenicy poddano działaniu różnych poziomów gęstości strumie- nia fotonów (PFD) i stresu suszy. Siewki pszenicy odmiany Goplana były uprawiane w kontrolowanych warunkach w minifitotronie i poddane działaniu trzech różnych poziomów gęstości strumienia fotonów promieniowania fotosyntetycznie czynnego (400, 800 i 1200 μmol⋅m−2⋅s−1) oraz stresu suszy (potencjał wody −0,6 MPa). Kontrolę stanowiły siewki podlewane roztworem pożywki Hoaglanda. Zmierzono świeżą i suchą masę części nadziemnych i korzeni, względną zawartość chlorofilu, przewodność elek- tryczną i parametry fluorescencji chlorofilu. Stres suszy zmniejszył biomasę siewek pszenicy odmiany Goplana. Wyższe natężenie napromieniowania fotosyntetycznie czynnego stymulowało wzrost bio- masy zarówno w warunkach kontrolnych, jak i stresu suszy. Susza oraz wyższe natężenie PFD wpły- nęły na obniżenie zawartości chlorofilu. Tylko najwyższa intensywność światła wraz ze stresem suszy wpłynęły negatywnie na strukturę błon komórkowych, zwiększając ich przepuszczalność. Obydwa z zastosowanych czynników stresowych nie wywołały istotnych zmian w wartościach wyznaczanych parametrów fluorescencji chlorofilu w liściach siewek pszenicy. Otrzymane wyniki sugerują, że wzrost intensywności światła działa mobilizująco na roślinę, stymulując rozwój biomasy, zarówno w warun- kach kontrolnych, jak i stresu suszy. Brak zmian w wartościach parametrów fluorescencji chlorofilu pod wpływem różnej intensywności światła i stresu suszy może świadczyć o tym, że w liściach badanych siewek nie wystąpiły znaczące zakłócenia w przebiegu fazy świetlnej fotosyntezy.

KOMPONENTY PLONOWANIA PSZENŻYTA JAREGO W ZALEŻNOŚCI OD ODMIANY, RODZAJU I DAWKI NAWOZU WIELOSKŁADNIKOWEGO 

Emilia RZĄŻEWSKA, Barbara GĄSIOROWSKA

Abstrakt. Doświadczenie polowe zostało przeprowadzone w latach 2017–2019 w miejscowo- ści Borki-Wyrki na terenie gminy Zbuczyn. Celem przeprowadzonych badań było określenie liczby kłosów produkcyjnych, liczby ziaren w kłosie, masy ziaren z jednego kłosa oraz masy 1000 ziaren 2 odmian pszenżyta jarego w zależności od rodzaju i dawek nawozu, z zastosowaniem nawozu w po- staci Polifoski 6 i Polifoski Krzem. W doświadczeniu uwzględniono 3 czynniki badawcze – pierwszym czynnikiem była odmiana pszenżyta jarego (Milewo, Dublet), drugim czynnikiem był rodzaj nawo- zu mineralnego (Polifoska 6, Polifoska Krzem), trzecim czynnikiem były dawki nawozu mineralnego (0 kg∙ha−1, 140 kg∙ha−1, 280 kg∙ha−1, 420 kg∙ha−1). Dawka nawozu powodowała zwiększenie liczby kłosów produkcyjnych w porównaniu z obiektem kontrolnym, bez nawożenia. Rodzaj nawozu mody- fikował istotnie liczbę ziaren w kłosie. Stwierdzono większą liczbę ziaren w kłosie pszenżyta jarego przy stosowaniu nawozu Polifoska Krzem. Odmiana różnicowała istotnie masę ziaren z jednego kło- sa. Odmiana Milewo charakteryzowała się większą liczbą ziaren w kłosie niż odmiana Dublet. Ziarno pszenżyta jarego zebrane z obiektów nawożonych Polifoską 6 charakteryzowało się większą masą 1000 ziaren. Odmiana Dublet wykształciła dorodniejsze ziarno w porównaniu z odmianą Milewo.

ZAWARTOŚĆ SELENU W JAJNIKACH WOLNO ŻYJĄCYCH CERVIDAE Z TERENU PÓŁNOCNO-WSCHODNIEJ POLSKI 

Ewa M. SKIBNIEWSKA, Michał SKIBNIEWSKI, Stakh S. VOVK, Ewa HANUSZ

Abstrakt. Selen zaliczany jest do pierwiastków śladowych niezbędnych do zachowania proce- sów metabolicznych zachodzących w organizmie zwierząt, m.in. do prawidłowego funkcjonowania układu rozrodczego. Celem prowadzonych badań była analiza zawartości selenu w jajnikach jele- nia szlachetnego (Cervus elaphus) oraz sarny europejskiej (Capreolus capreolus), stanowiąca próbę ustanowienia zakresu wartości referencyjnych dla osobników tych gatunków. Selen w badanych tkan- kach oznaczono metodą spektrofluorometryczną po wcześniejszej mineralizacji w mieszaninie HNO3 i HClO4. Zawartość selenu mieściła się w zakresie 0,034–0,338 mg⋅kg−1 i 0,015–0,285 mg⋅kg−1 mokrej masy odpowiednio u saren i jeleni. Na podstawie uzyskanych wyników stwierdzono, że średnia zawar- tość selenu była wyższa w jajnikach jeleni i wynosiła 0,11, podczas gdy u saren była to wartość 0,09 mg⋅kg−1 mokrej masy. Gonady sarny europejskiej cechowały się większą zmiennością, analizowanego parametru w stosunku prób pozyskanych od samic jelenia szlachetnego. Współczynnik zmienności wynosił w ich przypadku niemal 90,1, natomiast wartość współczynnika zmienności dla zawartości selenu w warstwie miąższowej jajników u jelenia szlachetnego wynosiła niemal 67,6.

BADANIA PORÓWNAWCZE UŻYTKOWOŚCI ROZPŁODOWEJ I MIĘSNEJ LOKALNEJ RASY BYDŁA POLSKIEGO CZERWONEGO Z RASĄ LIMOUSIN POCHODZENIA POLSKIEGO I FRANCUSKIEGO 

Konrad WIŚNIEWSKI, Beata KUCZYŃSKA

Abstrakt. Celem pracy było porównanie użytkowości rozrodczej i mięsnej ras mięsnych, takich jak miejscowe bydło rasy polskiej czerwonej oraz dominująca w Polsce rasa bydła limousine. Badane osobniki rasy limousine podzielono na dwie grupy w zależności od pochodzenia rodziców, tzw. polskie i francuskie. Kryterium przydzielenia zwierząt do grupy polskiego pochodzenia było, że buhaje nie miały w swoim rodowodzie potomka linii francuskiej od dwóch pokoleń. Do oceny użytkowości mię- snej wykorzystano trzy grupy opasów liczących odpowiednio 138 polskich buhajów bydła polskiego czerwonego oraz 447 francuskich i 478 polskich buhajów rasy limousine. Wszystkie zwierzęta były utrzymywane w ekstensywnym systemie produkcji, korzystały do woli z pastwiska przez cały rok, a w okresie tzw. finiszu żywiono je dodatkowo sianokiszonką i paszą treściwą. Ocenie parametrów rozrodczości (typ wycieleń i żywotność cieląt) poddano 348 polskich krów limousine, 367 krów fran- cuskich i 289 krów rasy polskiej czerwonej. Cielęta obserwowano i mierzono przez cały cykl życia od urodzenia do uboju. W ocenie wartości użytkowej mięsa brano pod uwagę cechy wzorcowe, m.in. masę ciała po wycieleniu, masę ciała w 210. i 420. dniu życia i przyrosty, wysokość w kłębie i obwód klatki piersiowej oraz ocenę budowy. W grupie bydła rasy polskiej czerwonej wykazano istotnie więk- szą łatwość wycielenia i witalność cieląt w porównaniu z obiema grupami limousine. Pomiary masy ciała cieląt i dorosłych osobników w 210. i 420. dniu były znacznie wyższe u bydła limousine pocho- dzenia francuskiego. Różnice w masie ciała i przyroście były znaczące. Między polskimi i francuskimi buhajami była niewielka różnica wzrostu. Bydło rasy rodzimej charakteryzowało się bardzo dobrymi parametrami rozrodczymi i zadowolającymi cechami użytkowości mięsnej w odniesieniu do wykorzy- stania pasz z użytków zielonych. Producentom wołowiny można z powodzeniem polecić wykorzysty- wanie bydła rasy polskiej czerwonej na cele mięsne w ekstensywnym systemie produkcji.